REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SZYBKIANGIELSKI.PL  

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.szybkiangielski.pl prowadzonego przez spółkę Instytut Colina Rose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, NIP 522-28-66-501, REGON: 522-28-66-501, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy pod nr KRS 286813, o opłaconym kapitale zakładowym 53.250 złotych, zwanej dalej „Instytutem”  Korzystając z serwisu internetowego www.szybkiangielski.pl, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja dostępna jest pod adresem https://www.szybkiangielski.pl/regulamin/

Instytut Colina Rose Sp. z o.o. 
Ul. Koszykowa 8/40,
00-564 Warszawa 

Numer telefonu: 692-411-335, 
E-mail: biuro@szybkiangielski.pl
NIP: 522 286 65 01

1 Definicje

 1. Umowa – umowa sprzedaży kursu o realizację programu nauczania języka angielskiego Metodą Colina Rose w warstwie treściowej opartego na materiałach z dziedziny nauki języka angielskiego, neuronauki, inteligencji wielorakich czy półkulowości mózgu dla Uczestnika kursu, zgodnie z opracowaną autorską metodą, zawierana przez Strony z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie www.Szybkiangielski.pl
 2. Kurs – dostęp do programu nauczania języka angielskiego w systemie zajęcia na żywo i nauka na platformie internetowej, w warstwie treściowej opartego na materiałach z dziedziny nauki języka angielskiego, neuronauki, inteligencji wielorakich czy półkulowości mózgu dla Uczestnika kursu, zgodnie z opracowaną autorską metodą, którego specyfikacja znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego,
 3. Uczestnik kursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 4. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna dokonująca z Instytutem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Uczestnika kursu,
 5. Sklep  – serwis internetowy działający pod adresem www.szybkiangielski.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez Instytut w postaci sprzedaży Kursów językowych,
 6. Platforma e-learningowa – serwis internetowy działający pod adresem https://platforma.szybkiangielski.pl/ver2/login lub https://app.sa.icr.kol.ski/start, zawierający program nauczania języka angielskiego w systemie zajęcia na żywo i nauka na platformie internetowej, w warstwie treściowej opartego na materiałach z dziedziny nauki języka angielskiego, neuronauki, inteligencji wielorakich czy półkulowości mózgu dla Uczestnika kursu, zgodnie z opracowaną autorską metodą, dla Uczestnika kursu, zgodnie z opracowaną autorską metodą,
 7. Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Uczestnika kursu podany w trakcie rejestracji czy zawarcia Umowy, umożliwiająca Instytutowi przekazanie Uczestnikowi kursu Regulaminu i informacji na temat Umowy
 8. Strony – strony Umowy, tj. Instytut i Uczestnik kursu.

2 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcji możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów. Wymagania techniczne sprzętu oraz oprogramowania w celu jak najlepszego korzystania z platformy e-learningowej, zostały opisane w załączniku Wymagania techniczne.

3 Kto może być Uczestnikiem Kursu?

 1. Kurs jest adresowany do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:
  a) posiada aktywne konto poczty elektronicznej,
  b) ma ukończone 18 lat, a w przypadku Uczestnika kursu poniżej 18 roku życia – przedstawi zgodę przedstawiciela ustawowego (w takim przypadku konieczny jest kontakt z Instytutem).

4 Jak zamówić Kurs? 

 1. W celu złożenia zamówienia na Kurs, Uczestnik kursu powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności: 
  a) zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin
  b) zapoznać się z Kursami językowymi prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, klauzulą informacyjną „RODO”, 
  c) dokonać wyboru Kursów spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu,
  d) wskazać preferowaną formę płatności
  e) poprawnie wypełnić właściwy formularz zamówienia poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  f) potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną „RODO“,
  g) ewentualnie wyrazić inne zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu.
 2. Uczestnik kursu po wykonaniu czynności wskazanych w pkt. 1, naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam”. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach tego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Uczestnika kursu na rzecz Instytutu zapłaty ceny za Kurs, w celu zawarcia Umowy.

5 Ceny i płatności

 1. Ceny wszystkich Kursów dostępnych w Sklepie są zwolnione z podatku VAT co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Aby otrzymać fakturę za zakupiony Kurs, należy wypełnić formularz na stronie w zakresie  danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa i adres nabywcy, numer NIP). Wprowadzenie tych danych jest obowiązkowe. 
 3. Cena Kursu zależy od wyboru wielkości grupy oraz wariantu płatności
  a) grupa 2-5 osobowa: Wariant I: Płatność jednorazowa – Uczestnik kursu płaci z góry cenę za cały kurs (tj. za 6 miesięcy) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Wariant II: Płatność w abonamencie – Uczestnik Kursu płaci kwotę za kurs w 3, 6 lub 9 równych częściach, w terminach wyznaczonych w umowie z TubaPay
  b) zajęcia indywidualne: Wariant I: Płatność jednorazowa – Uczestnik kursu płaci z góry cenę za cały kurs (tj. za 6 miesięcy) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Wariant II: Płatność w abonamencie – Uczestnik Kursu płaci kwotę za kurs w 3, 6 lub 9 równych częściach, w terminach wyznaczonych w umowie z TubaPay.
 4. Dniem zapłaty za Kurs jest dzień: 
  a) wpływu środków na rachunek bankowy Instytutu;
  b) pozytywnego wyniku autoryzacji – w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU lub przelewem on-line za pośrednictwem TubaPay.

6 Zawarcie umowy

 1. Dokonanie płatności ceny za Kurs (całości lub I raty) jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika kursu oświadczenia o przyjęciu oferty Instytutu, a tym samym zawarcia Umowy na czas określony, tj. od dnia dokonania płatności na okres 9 (dziewięciu) miesięcy; przy czym miesiąc liczony jest jako 30 dni.
 2. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień dokonania płatności.
 3. Po otrzymaniu przez Szkołę komunikatu o zawarciu Umowy przez Uczestnika, Szkoła skontaktuje się z Uczestnikiem w celu omówienia warunków kursu, tj. terminu zajęć, formy zajęć, daty startu zajęć, trenera językowego itp.

7 Organizacja kursu

 1. Uczestnik kursu otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, niezbędnych do samodzielnej nauki języka angielskiego organizowanych przez Szkołę.
 2. Uczestnik kursu obowiązany jest do samodzielnej nauki języka angielskiego przy wykorzystaniu wyżej wymienionych materiałów, jak również do uczestniczenia w zajęciach z Trenerem Językowym w  terminie ustalonym każdorazowo bezpośrednio z Trenerem Językowym bądź innym pracownikiem Szkoły. W przypadku kursu w grupie 2-5 osobowej termin zajęć jest wyznaczany z góry na czas trwania całego kursu. 
 3. Liczba zajęć z trenerem językowym w czasie trwania całego kursu nie może być mniejsza niż 24 (dwadzieścia cztery) zajęcia po 60 minut każde. 
 4. W okresie trwania umowy Uczestnik kursu może korzystać z platformy e-learningowej w dowolnym czasie i bez limitu czasowego, zgodnie z postępami realizacji programu nauczania. Dostęp do odcinków i zagadnień już przepracowanych i omówionych w ramach zajęć z Trenerem jest nieograniczony do czasu zakończenia umowy.
 5. Szkoła zapewnia, że zajęcia prowadzone będą przez lektorów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne przygotowanie do prowadzenia zajęć w systemie wykorzystywanym przez Szkołę.
 6. Uczestnik kursu zobowiązuje się realizować program nauczania zgodnie z wytycznymi Szkoły, zawartymi w podręczniku (Study Plan). Praca na platformie e-learningowej powinna być prowadzona równolegle i zgodnie z zagadnieniami omawianymi na zajęciach z Trenerem Językowym. 
 7. Materiały i informacje mogą być udostępniane w formie wiadomości sms oraz korespondencji e-mail, a informacje dodatkowo telefonicznie, na co Uczestnik kursu wyraża zgodę

8 Zobowiązania Uczestnika kursu

 1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do realizacji nauki zgodnie z programem nauczania.
 2. Uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości, że wszystkie udostępniane materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.
 3. Uczestnik kursu zobowiązuje się wykorzystywać materiały szkoleniowe dostarczane przez Szkołę w całości jedynie w celach niekomercyjnych (użytek prywatny, cele naukowe).
 4. Uczestnik kursu zobowiązuje się nie udostępniać materiałów szkoleniowych osobom trzecim.
 5. Uczestnik kursu zobowiązuje się nie sprzedawać oraz nie dystrybuować, ani nie wykorzystywać, w tym także nie powielać w żadnej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych materiałów szkoleniowych dostarczanych przez Szkołę w działalności edukacyjnej oraz gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika kursu lub osobę trzecią.
 6. Uczestnik kursu zobowiązuje się regularnie uczestniczyć w zajęciach. W przypadku opuszczenia zajęć, uczeń ma prawo wykupienia maksymalnie 4 dodatkowych, indywidualnych zajęć, za cenę 140zł, za każde 60 minut.
 7. W przypadku kursu indywidualnego uczestnik ma prawo odwołać zajęcia z Trenerem Językowym, bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty za lekcję, pod warunkiem, że zostaną odwołane nie później niż 24 godziny przed zajęciami.
 8. W przypadku kursu online, Uczestnik zobowiązany jest do zorganizowania odpowiednio silnego łącza po swojej stronie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość łącza po stronie Uczestnika kursu.

9 Zobowiązania Szkoły

 1. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania i rozpoczęcia kursu, nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podpisania umowy. 
 2. W przypadku kursu grupowego, jeśli grupa nie skompletuje się w terminie 1 (jednego) miesiąca, Szkoła przedstawi Uczestnikowi kursu alternatywne możliwości rozpoczęcia kursu.
 3. W sytuacji rezygnacji Uczestnika kursu z umowy, Szkoła zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej i niezwłocznego zwrotu środków za niewykorzystane zajęcia nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia formularza rezygnacji.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia lub zmiany grupy w trakcie trwania kursu z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych przyczyn niezależnych od Szkoły. W przypadku zmiany liczebności grupy warunki uczestnictwa w kursie za zgodą Stron mogą być renegocjowane. 

10 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Uczestnik kursu będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni, chyba że Konsument rozpoczął korzystanie z platformy e-learningowej poprzez pierwsze logowanie wtedy nie przysługuje Konsumentowi prawo do odstąpienia, a tym samym  Konsument jest zobowiązany do zapłaty za okres od początku obowiązywania umowy Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone poprzez złożenie wypełnionego formularza rezygnacji, załączonego do umowy, w formie wiadomośći e-mail, z której w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana: data zawarcia Umowy, imię i nazwisko Uczestnika kursu, nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła, nr konta bankowego do zwrotu płatności oraz opcjonalnie powód rezygnacji.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Instytut dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11 Wypowiedzenie umowy

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Uczestnika za 1-miesięcznym wypowiedzeniem złożonym Szkole na piśmie, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Po zakończeniu okresu wypowiedzenia, niewykorzystane środki zostaną zwrócone Uczestnikowi w formie vouchera do wykorzystania w Szkole w ciągu 6 miesięcy. Voucher można wykorzystać osobiście lub przekazać innej osobie.
 2. Szkoła może wypowiedzieć Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem złożonym Uczestnikowi na piśmie, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca, w przypadku zaległości w płatnościach wynikających z Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez Szkołę nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty zaległości z tytułu Umowy na rzecz Szkoły.
 3. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana, poczynając od. 91 dnia po dniu podpisania Umowy, Uczestnik kursu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ICR odszkodowania obejmującego koszty organizacji kursu i zawartych umów w wysokości 1000 (tysiąc) zł lub niewykorzystane środki do zwrotu zostaną pomniejszone o tę kwotę tj. 1000 (tysiąc) zł. 

12 Reklamacje

 1. Uczestnik kursu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w związku z niewykonywaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem usług przez Instytut. 
 2. Reklamacje należy składać albo pisemnie na adres Instytutu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@szybkiangielski.pl
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: 
  a) oznaczenie Uczestnika kursu (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Instytut w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika kursu udzieli odpowiedzi na reklamację. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika kursu w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Instytutu na złożoną reklamację, we wskazanym powyżej terminie, jest równoznaczne z uznaniem roszczenia.

13 Jak polubownie rozwiązywać spory?

 1. W przypadku, gdy nie uwzględnienia reklamacji, Konsument – Uczestnik kursu może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (formularze wniosków są dostępne pod adresem: www.uokik.pl.
 2. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
 3. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 4. Konsument – Uczestnik kursu, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumnetów.org.pl).

14 Postanowienia końcowe

 1. Instytut zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://www.szybkiangielski.pl/regulamin/ zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. 
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Uczestnika kursu na przedstawienie przez Instytut Uczestnikowi kursu informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z poźn. zm.) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.07.2024 roku.